phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark camera

Voorwaarden Depositofonds

Over het lidmaatschap en het CUVO Depositofonds

Reglement van het CUVO Depositofonds

Het CUVO Depositofonds, statutair ingeschreven in het handelsregister als Stichting Depositofonds van Cuvo Coöperatieve Uitvaartvereniging De Volharding U.A. onder nummer 41151948, heeft tot doel leden van de CUVO Coöperatieve Uitvaartvereniging “De Volharding” U.A. in staat te stellen te sparen voor hun uitvaart. 

Gelden worden op een rekening bij het Depositofonds gestort met het doel in de toekomst de uitvaart van de deposant te betalen en de uitvaart te laten verzorgen door CUVO uitvaartzorg. 

1. Partijen

1.1 Het Depositofonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur. 

1.2 Deposant is iemand die gelden heeft gestort voor zichzelf of voor wie gelden zijn gestort in het Fonds én lid is van de Coöperatieve Uitvaartvereniging “De Volharding ” U.A. 

2. Reglement 

2.1 Depositogelden moeten worden aangewend ter voldoening van de kosten verbonden aan de uitvaart van de deposant, dan wel van de partner van de deposant of van zijn/haar kinderen die deel uitmaken van het huishouden van de deposant. 

2.2 Storting wordt gedaan door overschrijving, Ideal-betaling of opdracht tot automatische incasso op de bankrekening van het CUVO Depositofonds. Na iedere mutatie wordt een saldo-overzicht per post of digitaal toegezonden voorzien van een volgnummer dat in combinatie met het registratienummer uniek is. 

2.3 Leden van de Volharding ontvangen na overlijden een uitvaartkorting van € 250,00 (prijspeil 2024). Een deposant kan ervoor kiezen om deze uitvaartkorting al eerder in het depot te laten storten door dit kenbaar te maken bij de deposito-administratie. 

2.4 Mocht er na voldoening van de in artikel 2.1 genoemde kosten nog tegoeden in het Depositofonds aanwezig zijn, dan worden die ter beschikking gesteld van de erfgenaam/erfgenamen. Voor uitbetaling van een bedrag van € 1.000,00 of meer is een verklaring van erfrecht nodig. Voor een bedrag minder dan € 1.000,00 is een vrijwaringsverklaring nodig. Een standaard vrijwaringsverklaring kan op verzoek worden verstrekt.

2.5 Indien de uitvaart niet door CUVO Depositofonds is verzorgd, zal uitkering, terugbetaling of verrekening uitsluitend plaatsvinden tegen overlegging van een kopie van de uitvaartfactuur, een door de uitvoerende uitvaartonderneming verstrekte en door de opdrachtgever ondertekende akte van cessie evenals een uittreksel uit het register van overlijden. Het uit te betalen bedrag wordt verminderd met een vergoeding voor beheerkosten. De te betalen vergoeding voor deze beheerkosten bedraagt 5% van het opgebouwde depot met een maximum van € 295,00. Indien er uitvaartkorting in het depot is ingebracht wordt ook deze in mindering gebracht. Het bestuur kan op verzoek ter zake een afwijkend besluit nemen.

2.6 Het geheel of gedeeltelijk opnemen van depositogelden uit het Fonds, anders dan voor de aanwending zoals vermeld bij artikel 2.1, is slechts toegestaan ingeval van: 

  • emigratie; 
  • een wettige verklaring van vermissing; 
  • als het lichaam ter beschikking is gesteld aan de wetenschap.

Hiertoe dient een verzoek te worden ingediend bij het bestuur. Voor het bovenstaande geldt dat er te allen tijde officiële documenten (d.w.z. uitschrijving gemeentelijke basisadministratie, verklaring van de rechtbank, dan wel overdrachtsformulier universiteit/academisch ziekenhuis) dienen te worden overgelegd. 

De terugbetaling wordt in deze gevallen overeenkomstig artikel 2.5 ook verminderd met 5% van het terug te betalen bedrag voor beheerkosten met een maximum van € 295,00 en de eventueel ingebrachte uitvaartkorting.

2.7 Jaarlijks wordt aan de deposanten van het Depositofonds rente vergoed op hun depot. Het bestuur van het Depositofonds stelt jaarlijks, per 31 december, het rentepercentage vast. Van deze rente op het depot wordt de deposant, na afloop van het betreffende kalenderjaar, maar uiterlijk op 31 maart erop volgend, door middel van een saldo-overzicht op de hoogte gesteld. Deze saldo-overzichten kunnen ook digitaal worden verzonden.

2.8 In het kader van de deelneming aan het CUVO Depositofonds is het fonds gerechtigd de persoonsgegevens van deposant en rechthebbenden te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie privacyverklaring op de website. 

2.9 In gevallen waarin er sprake is van onduidelijkheid inzake interpretatie van het reglement of wanneer zich gebeurtenissen voordoen waarin het reglement niet voorziet, kan het bestuur worden verzocht ter zake een besluit te nemen. Het bestuur zal het besluit schriftelijk mededelen (daaronder wordt ook verstaan berichten via de elektronische weg indien het verzoek via de elektronische weg is ingediend). 

3. Slotbepaling

Het depositofonds is een onafhankelijke stichting en geen bank. Het depositogarantiestelsel is derhalve niet van toepassing. De beleggingen van de stichting zijn risicomijdend en ethisch verantwoord en hebben een laag risicoprofiel. Voor het beheer van de beleggingen maakt de stichting gebruik van een professionele organisatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van CUVO Depositofonds van 13 februari 2024.

Stortingen op IBAN nummer NL76 INGB 0004 0614 00 (BIC INGBNL2A) t.n.v. Stichting Depositofonds Cuvo te Den Haag onder vermelding van het lidmaatschapsnummer.

Voordelig geld opzij zetten in het Depositofonds

Meld u direct aan voor het Depositofonds.