phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark camera

Voorwaarden Depositofonds

Over het lidmaatschap en het depositofonds van De Volharding

Reglement van het Depositofonds van De C.V. De Volharding u.a.

1. Voor dit reglement geldt iemand als deposant voor wie depositogelden zijn gestort. Leden van de Coöperatieve Uitvaartvereniging De Volharding U.A., voor wie het bestuur van de Vereniging voor het bedrag van de geldende ledenkorting - vanaf 2015 vastgesteld op € 250,00 een feitelijk bedrag aan deze Stichting heeft betaald of een schuldigverklaring aan deze Stichting heeft afgegeven, is voor toepassing van dit reglement een deposant.

2. Deposanten moeten als lid van de Coöperatieve Vereniging De Volharding zijn ingeschreven; bijstorten zonder lidmaatschap is niet toegestaan.

3. Depositogelden moeten worden aangewend ter voldoening van de kosten verbonden aan een uitvaart, begrafenis of crematie van de deposant, dan wel van de partner van de deposant of van kinderen tot 18 jaar die deel uitmaken van het huishouden van de deposant.

4. Stortingen worden gedaan a contant tegen afgifte van een kwitantie of door overschrijving(en) op de rekening van de Stichting. Na iedere mutatie wordt een ondertekend saldobiljet per post of per e-mail afgegeven, voorzien van een volgnummer dat in combinatie met het registratienummer uniek is.

5. Met inachtneming van artikel III komen eventueel nog resterende depotgelden ter beschikking van de erfgenamen. Voor uitbetaling van een bedrag hoger dan € 1.000,00 is een verklaring van erfrecht nodig. Voor een restant lager dan € 1.000,00 is een vrijwaringsverklaring nodig.

6. Indien de uitvaart, begrafenis of crematie niet door een uitvaartbedrijf is verzorgd dat behoort tot de Volharding Groep (CUVO B.V., De Volharding uitvaartzorg, Eer en Volharding B.V. of een uitvaartonderneming die door het bestuur van de Stichting Depositofonds van de C.V. De Volharding U.A. is aangewezen), zal uitkering, terugbetaling of verrekening uitsluitend plaatsvinden tegen overlegging van het laatst afgegeven saldobiljet, een kopie van de uitvaartfactuur, een door de uitvoerende uitvaartonderneming verstrekte en door opdrachtgever ondertekende akte van cessie alsmede een uittreksel uit het register van overlijden. Het uit te betalen bedrag wordt verminderd met het onder artikel I gemelde bedrag van de ledenkorting en met een vergoeding voor de administratiekosten.

De te betalen vergoeding voor de administratiekosten bedraagt 5% van het opgebouwde depot met een maximum van € 295,00. Het bestuur kan op verzoek ter zake een afwijkend besluit nemen.

7. Het geheel of gedeeltelijk opnemen van gestorte depositogelden is slechts toegestaan ingeval van:

- emigratie;
- een wettige verklaring van vermissing.

Toepassing van artikel III blijft in deze situaties geldig. Geheel of gedeeltelijk opnemen van gestorte depositogelden is ook toegestaan als deposant is overleden en er geen uitvaart, begrafenis of crematie heeft plaatsgevonden. Ook in deze situatie blijft toepassing van artikel III geldig. De terugbetaling wordt verminderd met 5% van het terug te betalen bedrag voor administratiekosten met een maximum van € 295,00.

8. Voor de deposanten wordt jaarlijks een bedrag aan rente op de deposito’s bijgestort. Het bestuur van het Depositofonds stelt jaarlijks per ultimo 31 december de bij te storten rentevergoeding vast. Van deze bijstorting op het depot wordt de deposant na afloop van het desbetreffend kalenderjaar en uiterlijk op 31 maart door middel van een saldobiljet op de hoogte gesteld. Deze saldobiljetten kunnen door middel van een bijlage per e-mail worden verstuurd.

9. In gevallen waarin er sprake is van onduidelijkheid of wanneer zich onverwachte gebeurtenissen hebben voorgedaan kan het bestuur worden verzocht terzake een beslissing te nemen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Depositofonds C.V. De Volharding U.A. van 28 november 2013.

Het depositofonds is een onafhankelijke Stichting, dus geen bank. Het ‘Depositogarantiestelsel’ is niet van toepassing. De beleggingen van de Stichting zijn risicomijdend en ethisch verantwoord en hebben een laag risicoprofiel. De Stichting maakt voor de beleggingen gebruik van een professionele organisatie. Zie de website van het depositofonds www.depositofonds-cuvo.nl.

Stortingen gaarne onder IBAN nummer NL76 INGB 0004 0614 00 t.n.v. Stichting Depositofonds CUVO te Den Haag, o.v.v. uw lidmaatschapsnummer.

Reglement van het Depositofonds C.V. De Volharding U.A.

De waarde van het Fonds valt niet onder de vrijstelling voor uitvaartverzekeringen. Dat betekent dat de waarde van het Fonds behoort tot het algemene vermogen van box 3 (sparen en beleggen).

Voordelig geld opzij zetten in het Depositofonds

Meld u direct aan voor het Depositofonds.